Työtodistus laki

Suomen laissa on säädetty työtodistusta koskevaa lakia, jota työnantajan ja työntekijän tulee noudattaa. Käytännössä työtodistus laki takaa työntekijälle todistuksen tehdystä työstä. Aina työsuhteen päättyessä työntekijällä on oikeus saada tehdystä työstä todistus. Työtodistuksesta tulee käydä ilmi työsuhteen kestoaika ja tehtyjen työtehtävien laatu.

Jos työntekijä sitä itse pyytää, voi työtodistuksesta käydä ilmi myös työsuhteen päättymisen syy sekä arvio työntekijän taidoista ja käytöksestä. Työtodistukseen ei saa laittaa mitään muuta kuin mitä on tarpeellista. Eli koodien ja muiden merkintöjen tekeminen siihen ei ole sallittua.

Vaikka työtodistus laki sanookin että työtodistus on työntekijän oikeus, on tiettyjä poikkeustapauksia jolloin työtodistuksen antamisvelvollisuutta on rajoitettu. Työtodistusta on pyydettävä 10 vuoden kuluessa työsuhteen päättymisestä työsuhteen kestosta ja työtehtävien laadusta. Mikäli pyydetään työtodistusta työtaidosta ja käytöksestä, on tämä tehtävä 5 vuoden kuluessa työsuhteen päättymisestä. Jos työsuhteen päättymisestä on yli 10 vuotta, on työnantajalla tällöin velvollisuus antaa työtodistus työsuhteen kestosta ja työtehtävien laadusta vain siinä tapauksessa jos siitä ei aiheudu hänelle kohtuutonta vaivaa. Samoilla edellytyksillä on annettava kadonneen tai turmeltuneen työtodistuksen tilalle uusi.

Työnantajalle on määritelty laissa ohjeita työtodistukseen liittyen.

Työtodistus tulee antaa ilman viivytyksiä työsuhteen päättymisen jälkeen, tavallisesti noin viikon sisällä työntekijän pyynnöstä. Kun annetaan työtodistusta, on hyvä kysyä työntekijältä minkälaisia asioita työtodistuksen halutaan mainittavan, lyhyin mahdollinen työtodistus sisältää työsuhteen keston ja maininnan työtehtävien laadusta.

Vain silloin kun työntekijä pyytää, tulee työtodistuksesta käydä ilmi arvio työntekijän työtaidoista ja käytöksestä, sekä työsuhteen päättymisen syy tai vain toinen näistä. Työsuhteen päättymisen syyllä ei tässä tarkoiteta yksilöityjä irtisanomisen tai purkamisen perusteita, vaan siihen riittää maininta kumman toimesta ja millä tavalla työsuhde on päättynyt.

Jos työntekijä ei pyydä arviota työtaidoista tai käytöksestä, näitä ei silloin saa työtodistukseen kirjata. Työnantaja on velvollinen antamaan työntekijälle korjatun työtodistuksen, mikäli ensimmäinen versio ei vastaa työntekijän pyytämää, siihen on kirjoitettu virheellisiä tietoja tai siinä on mainittu asioita joita ei ole pyydetty, esimerkiksi työsuhteen päättymisen syy.

Jos työtodistus jätetään antamatta, voidaan työnantaja tuomita silloin työsopimuslakirikkomuksesta sakkorangaistukseen. Tällaisissa tilanteissa on yleensä työntekijän asia tuoda asia työsuojeluviranomaisen tietoon. Työsuojeluviranomainen ilmoittaa rikkomuksen eteenpäin viralliselle syyttäjälle.

Leave A Response