Työtodistus arvostelu

Suomessa työntekijällä on oikeus työtodistuksen saamiseen noin viikon sisällä siitä kun sitä on työnantajalta pyydetty. Lyhyimmillään työtodistus sisältää tiedot työsuhteen kestoajasta ja työtehtävien laadusta. Mikäli työntekijä ei pyydä työtodistukseen erikseen muuta sisältöä, ei työtodistus siinä tapauksessa saa sisältää mitään muuta. Koodien ja merkintöjen tekeminen on kiellettyä. Työsopimuslaki takaa työntekijälle todistuksen tehdystä työstä.

Laissa on säädetty työsopimuslaki ja työtodistuksen antamatta jättäminen rikkoo sitä. Tällaisessa tilanteessa työnantaja voidaan tuomita silloin työsopimuslakirikkomuksesta sakkorangaistukseen. Tällaisissa tilanteissa on yleensä työntekijän asia tuoda asia työsuojeluviranomaisen tietoon. Työsuojeluviranomainen ilmoittaa rikkomuksen eteenpäin viralliselle syyttäjälle.

Jos työntekijä ei pyydä, työtodistus arvostelu ei saa tulla työtodistuksesta ilmi. Työntekijän arvostelu voi sisältää arvion työntekijän työtaidoista ja käytöksestä. Nämä saavat käydä ilmi työtodistuksesta vain silloin kun työntekijä näitä pyytää. Mikäli työntekijä ei ole näitä pyytänyt ja ne silti käyvät ilmi työtodistuksesta, on työnantaja velvollinen korjaamaan työtodistuksen ja toimittamaan korjatun version työntekijälle. Lyhyimmillään työtodistus sisältää siis maininnat työsuhteen kestosta ja työtehtävien laadusta.

Jos työntekijä pyytää työtodistuksesta voi käydä myös ilmi työsuhteen päättymisen syy. Työsuhteen päättymisen syyllä ei tässä tarkoiteta yksilöityjä irtisanomisen tai purkamisen perusteita, vaan siihen riittää maininta kumman toimesta ja millä tavalla työsuhde on päättynyt.

Vaikka työtodistus täytyykin antaa tavallisesti noin viikon kuluttua siitä kun sitä on pyydetty, on työsopimuslaissa määritelty kuitenkin tiettyjä kohtia työnantajaa ajatellen ja työtodistuksen antamista on rajoitettu. Työtodistusta on pyydettävä 10 vuoden kuluessa työsuhteen päättymisestä työsuhteen kestosta ja työtehtävien laadusta. Mikäli pyydetään työtodistusta työtaidosta ja käytöksestä, on tämä tehtävä 5 vuoden kuluessa työsuhteen päättymisestä. Jos työsuhteen päättymisestä on yli 10 vuotta, on työnantajalla tällöin velvollisuus antaa työtodistus työsuhteen kestosta ja työtehtävien laadusta vain siinä tapauksessa jos siitä ei aiheudu hänelle kohtuutonta vaivaa. Samoilla edellytyksillä on annettava kadonneen tai turmeltuneen työtodistuksen tilalle uusi.

Leave A Response