Työtodistus harjoittelusta

Työtodistus harjoittelusta eroaa normaalista työtodistuksesta. Yleensä harjoittelusta saatava työtodistus sisältää yksilöllisempää arviointia kuin normaali työtodistus. Kun normaalisti työtodistus ei saa sisältää arviointia työntekijän työtaidoista tai käytöksestä, ilman että työntekijä näitä pyytää, arvioidaan harjoittelun työtodistuksessa useimmiten kouluarvosanoin eri osa-alueita.

Työtodistus harjoittelusta sisältää siis arvosanoin 0-5 arvioita eri osa-alueista, joita voi olla esimerkiksi suunnittelu, käytännön toteutus, tavoitteiden toteutuminen ja vuorovaikutustaidot. Sen lisäksi että harjoittelutodistukseen laitettaisiin vain arvosanoja, halutaan siihen myös perusteluja, miksi kyseinen arvosana on annettu.

Työtodistus harjoittelusta sisältää arvioinnin lisäksi päivämäärät milloin harjoittelu alkoi ja milloin se päättyi. Sen lisäksi se sisältää ajan, kuinka kauan harjoittelua on tehty ja onko harjoittelu sisältänyt paljon opetusta vai onko se sisältänyt työtä. Näiden lisäksi työtodistus harjoittelusta sisältää työnantajan kuvailun siitä minkälaisissa työtehtävissä harjoittelija on työharjoittelun aikana toiminut.

Työtodistus harjoittelusta on paljon yksilöllisempi verrattuna normaaliin työtodistukseen. Harjoittelusta saatava työtodistus vaikuttaa yleensä myös kurssiarvosanoihin.

Normaalisti työtodistus sisältää lyhyimmillään maininnat työsuhteen kestosta ja työtehtävien laadusta. Työtodistus tulee antaa ilman viivytyksiä työsuhteen päättymisen jälkeen, tavallisesti noin viikon sisällä työntekijän pyynnöstä. Kun annetaan työtodistusta, on hyvä kysyä työntekijältä minkälaisia asioita työtodistuksen halutaan mainittavan.

Vain silloin kun työntekijä pyytää, tulee työtodistuksesta käydä ilmi arvio työntekijän työtaidoista ja käytöksestä, sekä työsuhteen päättymisen syy tai vain toinen näistä. Työsuhteen päättymisen syyllä ei tässä tarkoiteta yksilöityjä irtisanomisen tai purkamisen perusteita, vaan siihen riittää maininta kumman toimesta ja millä tavalla työsuhde on päättynyt.

Tiivistettynä työtodistus harjoittelusta sisältää kouluarvosanoin arviointia työharjoittelusta. Työtodistus harjoittelusta on paljon yksilöllisempi kuin normaalityötodistus, koska yleensä se on osa opintoja. Todistuksesta käy ilmi kuinka kauan harjoittelu on kestänyt, sekä eri osa-alueita arvioidaan. Todistus sisältää myös työnantajan kuvailun siitä minkälaisissa työtehtävissä harjoittelija on toiminut ja onko osana ollut opetusta vai työskentelyä.

Leave A Response